Általános Szerződési Feltételek

Tartalomjegyzék

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.lazeat.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Kérjük, amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni weboldalunknak, olvassa el figyelmesen Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A weboldal használatával a látogató elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri az alábbiakban felsorolt tudnivalókat:

1. Szerződő Felek: Szolgáltató

 • Cégnév: Fridrich-Szilasi Katalin egyéni vállalkozó
 • Székhely: 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 7.
 • Telefonszám: +36 20 272 8118
 • E-mail: info@lazeat.hu
 • Honlap: www.lazeat.hu
 • Képviselő neve: Fridrich-Szilasi Katalin
 • Adószám: 68167709-1-22
 • Nyilvántartási szám: 51337780
 • Bejegyző hatóság: Belügyminisztérium
 • Kamara: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhelyszolgáltató

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Telefon: +36 1 700 2323
 • E-mail: info@mhosting.hu

Weboldal

2. Szerződő Felek: Felhasználó

Látogató

Látogató mindazon (természetes vagy jogi) személy, aki a weboldalt felkeresi, és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. Látogató ezzel a magatartásával mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

Megrendelő

Megrendelő mindazon (természetes vagy jogi) személy, aki a www.lazeat.hu weboldal igénybevételével elektronikus úton leadott megrendelés keretében a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe veszi, vagy a webáruházban kínált termékek közül vásárol.

3. Alapvető rendelkezések

Jogszabályi hivatkozások

Jelen ÁSZF‑ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Hatályosság, módosítások

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. A mindenkor hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető, elmenthető, illetve kinyomtatható a www.lazeat.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek linkre kattintva. Az ÁSZF módosulását Szolgáltató a weboldalán közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződését.

Szerzői jog

A Lazeat weboldalát (www.lazeat.hu) Szilasi Katalin egyéni vállalkozó (7837 Hegyszentmárton, Egerszeg utca 23., e‑mail: info@lazeat.hu) működteti, a honlapon található minden tartalom a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alá esik.

www.lazeat.hu weboldalon található tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában Szilasi Katalin szellemi alkotását, tulajdonát képezi, és írásbeli engedélye hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Ezen felhasználás kizárólag személyes célból történhet, így a látogató nem jogosult a tartalom újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen formában és/vagy eszközzel történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A weboldal szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A weboldal használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek (jelen ÁSZF megszegésének) minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a weboldal kárának külön bizonyítása nélkül is kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak.

Rendelkezésre állás

A weboldal működésével, megrendelési és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket illetően Szolgáltató az 1. pontban megadott elérhetőségeken munkanapokon 9 és 18 óra között rendelkezésre áll.

4. Adatkezelési szabályok

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről és védelméről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető a www.lazeat.hu/adatkezelesi-tajekoztato linkre kattintva.

5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A weboldalon található termékek, szolgáltatások megrendelése kizárólag előzetes egyeztetés alapján, a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap vagy elektronikus levelezés segítségével történő kapcsolatfelvétel, írásbeli egyeztetést követően történik.

Az Árak menüpontban feltűntetett árak az alanyi adómentesség keretén belül a forgalmi adótól mentesek és magyar forintban vannak feltüntetve. A megrendelések teljesítése nincs szállításhoz kötve, így külön szállítási díj nem kerül felszámításra.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

6. Rendelés menete

Rendelés menete

Felhasználó a választott termék, szolgáltatás igénybevételéhez a weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapot tölt ki, vagy az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén felveszi a kapcsolatot Szolgáltatóval, ennek révén kifejezi megrendelési szándékát. A kapcsolatfelvétel nem regisztrációhoz kötött.

A választott terméktől, szolgáltatástól függően Szolgáltató Felhasználóval megbízási szerződést köthet.

Fizetési módok

A megrendelt termék, szolgáltatás díjának kiegyenlítése kizárólag átutalással lehetséges, melyre a megrendelés teljesítése előtt, a kiállított számla alapján, annak kiállítását követő 8 napon belül kerül sor.

Megrendelő fizetési késedelme kizárja Szolgáltató késedelmes teljesítését.

Szállítási módok

A megrendelések teljesítése kizárólag személyesen vagy elektronikus úton történik, így külön szállítási díj nem kerül felszámításra.

Adatbeviteli hibák

A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén azt haladéktalanul (24 órán belül) jelezni kell Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott e‑mail címén. Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásából származó károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

7. Feldolgozás és teljesítés

A megrendelések feldolgozása eltérő megállapodás hiányában munkanapokon 9 és 18 óra között történik. A megrendelések teljesítésének ütemezését Felek közösen alakítják.

8. Elállás

Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen Megrendelő személyére szabtak.

E-book letöltés esetében, amely nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom vásárlása, a teljesítés megkezdését követően Megrendelő elveszíti a jogszabály szerinti elállási jogát.

9. Kellékszavatosság

Megrendelő Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.


Megrendelő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a lazeat.hu vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10. Hibás teljesítés, felelősségvállalás

Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Szolgáltató nem teljesít hibásan, ha Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett. Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényt tekinti irányadónak.

Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő teljeskörűen köteles helytállni Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért és követeléséért, amelyet harmadik személy Megrendelő megrendeléssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben Szolgáltatóval szemben érvényesít.

Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazon károkért, amelyek a termékekkel, szolgáltatásokkal összefüggésben keletkeztek Megrendelőnél, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

Megrendelő garantálja és felelősséget vállal azért, hogy a dokumentumok, képek, koncepciók, illetve minden más megjelenített elem nem törvénybe ütköző, nem sért szerzői jogokat, személyi jogokat, nem sérti bármilyen egyén magánéletét, nem tartalmaz törvény által tiltott szimbólumokat és motívumokat, nem utal rasszista vagy erőszakos magatartásra és nincs semmilyen törvénytelen tartalma.

Szolgáltató felelősségvállalása

Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az olyan hálózati működési hibákért, melyek akadályozzák a weboldal normális működését, a kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodásáért, bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztéséért, bármely szoftver nem megfelelő működéséért, bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményéért, amennyiben az nem Szolgáltatónál következett be.

Szolgáltató nem felelős továbbá a kapcsolatfelvételkor Megrendelő által helytelenül megadott adatokból származó hibás teljesítésért, Megrendelő együttműködési kötelezettségének nem vagy hibás teljesítéséből, Megrendelő által küldött fájlok technikai és tartalmi hibáiból, a teljesítéshez szükséges fájlok hibás megküldéséből, továbbá a fájlok szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, illetve egyéb Szolgáltatónak fel nem róható késedelmes teljesítésért, károkért. A teljesítéstől számított 6 hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető.

Táplálkozási tanácsadással összefüggő felelősség tisztázása

Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen betegségért, melyet Megrendelő bejelent vagy eltitkol, mert a gyógyítás, orvoslás nem áll Szolgáltató táplálkozási tanácsadói hatáskörében. Szolgáltató az előzetesen ismertetett ételintoleranciákat és ételérzékenységeket figyelembe veszi ajánlásai elkészítése során.

Szolgáltató által megosztott információk nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Az ajánlást nem szabad szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként használni. Amennyiben Megrendelő bármilyen egészségügyi problémával küzd, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát vagy egy egészségügyi szakembert.

Az ajánlás csak tanácsadásra szolgál, valamint arra, hogy Szolgáltató legjobb tudása szerint segítsen Megrendelőnek Megrendelő egészségével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában. Szolgáltató hatásköre nem terjed ki semmilyen egészségügyi probléma diagnosztizálására vagy kezelésére. Szolgáltató olyan végzettséggel rendelkezik, mely végzettség alapján kizárólag tanácsok, javaslatok, útmutatás, információ és tippek közölhetők, a Szolgáltató legjobb tudása szerint. Ez semmiképpen sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást.

Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé a szolgáltatott információk értelmezéséért.

Abban az esetben, ha Megrendelő célja a testsúly csökkentése vagy növelése, úgy a súlyváltozás szemmel látható, testfelépítést érintő változása nem garantált, amennyiben a megvásárolt étrendi ajánlást Megrendelő nem tartja be maradéktalanul. Az eredmények személyenként változhatnak, mert az étrendi ajánlás egyénre szabott.

Ahhoz, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, Megrendelő aktív közreműködése szükséges. Szolgáltatónak nincs lehetősége annak ellenőrzésére, hogy Megrendelő betartja-e Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.
Megrendelő köteles a kiküldött kérdősort legjobb tudása szerint kitölteni, az ennek mulasztásából adódó hiányosságokért, káreseményért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF értelmezése során – többek között – vis majornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.

11. Egyéb rendelkezések

Az étrend megkezdése előtt Megrendelő saját felelőssége és érdeke, hogy konzultáljon egy megfelelő orvossal arról, hogy az étrend bármely eleme számára bármely okból ellenjavallt-e. Az étrend követése egyéni felelősségre történik.

Szolgáltató kijelenti, hogy a számlázáshoz szükséges személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára, és ezt elvárja Megrendelői részéről is.

A tanácsadás során Megrendelő beleegyezik, hogy az elején (a kérdőív és/vagy a táplálkozási napló kitöltésével egyidejűleg) és a végén képet kell küldenie Szolgálta számára, hogy Szolgáltató lássa, Megrendelő mennyit változik, és annak megfelelően alakítsa közösen a további munkát. Szolgáltató Megrendelő fejlődési fotóit (előtte-utána fotók) név, arc kitakarásával a személy beazonosítatlanná tétele után referenciaként felhasználhatja.

Megrendelőnek magának kell gondoskodnia a feltüntetett élelmiszerek beszerzéséről, Szolgáltató reklamációt nem fogad el a külföldön nem forgalmazott, valamint a vidéken nem beszerezhető termékek, élelmiszerek miatt.

A kiküldött étrend egyedi azonosítóval van ellátva. Az kiküldött étrend publikálása, terjesztése, továbbküldése szigorúan tilos. Az érintett fél az azonosító alapján az étrend jogtalan terjesztéséért felelősségre vonható.

12. Panaszkezelés

Panaszkezelés

A fogyasztói panaszügyintézés elektronikus úton, postai úton vagy telefonon történik a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein munkanapokon 9 és 18 óra között.

Ha a panaszára adott válasszal nem elégedett, az alábbi szervekhez fordulhat:

 • Baranya Megyei Békéltető Testület: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal: 1088 Budapest, József krt.6.

Vitás ügyek

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik – a pertárgy értékétől függően – a Baranya Megyei Békéltető Testület, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló európai rendelet értelmében a fogyasztó jogában áll alternatív online vitarendezési fórum igénybevételére, amelyet az alábbi linken ér el: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2020.12.01.

Szeretjük a sütiket – de csak a szükséges mértékig! Weboldalam csak a működéshez nélkülözhetetlen sütiket használ.